Nkur ttarbond

 


Persnar :   A A B C D E F G H I J K L M N O O O O O O P R S T U V W Z
St : A A A A A B C D E F G H I I I J K L M N O O O O O O P R S T U V W